12 CZAKR ROZWOJU CZŁOWIEKA, CZ. III

Rozdział w czakrze Przestrzeni i wyparcie energii żeńskiej pozbawiło człowieka pragnienia poznania. Zamknąło go na nowe i nieznane, które odtąd zaczęło się jawić w negatywie, jako potwór próbujący uśmiercić człowieka w odmętach jego grzesznych pragnień. Lewiatan – bo o nim mowa – jak na wyparty potencjał przystało, stał się panią wybujałych, ale i makabrycznych iluzji, które z jednej strony kuszą Jaźń do destrukcji i nierealnych pragnień, z drugiej wywołują lęk, blokujący przed rozwojem. Wrogiem Lewiatana, a także każdego wypartego potencjału, jest niszczycielska moc EGO, które w sposób naturalny burzy iluzje i powstałe z nich ograniczenia.

Każdy potencjał wymaga uwagi, która nadaje mu kierunek i steruje siłą jego użycia. Zepchnięcie do podświadomości – wyparcie – jest więc pozbawieniem potencjału uwagi i pozwoleniem mu na bezwolne i niekontrolowane działanie. W ten sposób tracimy naszą MOC, która nie polega na czarach, uległości, czy dominacji nad drugą istotą. Moc człowieka wyraża się w jego umiejętności panowania nad popędami, które są bramą do pełnego i zdrowego wyrażania własnych potencjałów. Nasza moc zawiera się zatem w kierowaniu uwagą oraz w wolnej WOLI, która stanowi paradoksalnie również o naszej największej słabości. Posiadając wolną wolę jesteśmy bowiem w stanie nadać kierunek naszej koncentracji do wewnątrz- w celu opanowania popędów – jak i na zewnątrz – by wyzbyć się odpowiedzialności za własne postępowanie.

JUDA – OBSZAR EGO I PATRON JUDAIZMU

W tradycji starotestamentowej i opartej na niej Kabale Ego również zostało przedstawione jako czołowy element Jaźni. Pod postacią JUDY – syna Izraela zrodzonego z Lei, czyli z trudu – ukrywa się bowiem obszar wyrażania ludzkiej woli, której zadaniem jest niszczenie wrogich schematów i ograniczeń oraz obejmowanie coraz szerszych połaci Jaźni pod swoje skrzydła. Nic więc dziwnego, że Juda stał się patronem ludu Izraela. Od niego bowiem pochodzi nazwa JUDAIZM.
Wola człowieka kształtuje się na trudzie, gdy poznaje on zakres własnych możliwości i pragnień.  Trudem jest nauka, która wymaga cierpliwości i doświadczeń oraz dyscypliny w opanowaniu pędu do działania i tworzenia. Droga do poznania siebie i wyrobienia umiejętności przekształcania emocji w namacalne owoce naszej pracy bywa wyboista. Zamiast więc dążyć wytrwale do wewnętrznej harmonii – nasycenia ciała i ducha – dużo prościej jest zboczyć z odpowiedzialności za siebie i wyrazić wolną wolę w negatywie – jako system roszczeń i kontroli nad drugą istotą.  Kontrola może przybrać również kierunek ku sobie – jako wyparcie popędów oraz opieranie się zmianom, które jest treścią większości tradycji i religii, w tym właśnie Judaizmu.

Judo (…) twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! (…)
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu

W swym pozytywnym wymiarze, MŁODY LEW Jaźni, przybiera rolę NISZCZYCIELA, który sięga z powrotem po swoją moc. W tym celu, nie czekając na znaki z zewnątrz, na głos opatrzności, czy inne przejawy sił wyższych, ego wchodzi w podświadomość i zaczyna oczyszczać ją ze szkodliwych przekonań. Zaczyna słuchać głosu pragnienia i niszczy iluzje oraz blokady stojące na drodze ku jego spełnieniu.
Dzięki wolnej woli człowiek jest w stanie sam odbudować siebie, bez wyczekiwania pomocy sił nadprzyrodzonych, bez czarów i innych zewnętrznych faktorów. Negatywnie wyrażone potencjały może przekierować na właściwe tory, wyjść z ograniczeń i szkodliwych schematów oraz z uzależnień, które są nazywane w księgach biblijnych mianem naszych wrogów. Młody lew jest więc synonimem wciąż jeszcze niedojrzałej świadomości ego, która jednak siłą woli dąży do rozwoju i poszerzenia się do rozmiarów świadomości zbawczej – CHRYSTUSOWEJ.
Niszczycielski etap rozpoczyna się za każdym razem, gdy człowiek zdecyduje się na obalenie iluzji ograniczenia. Gdy sam wkroczy na drogę rozwoju oraz rzuci wyzwanie światu i sobie.  Etap ten często występuje w snach pod postacią CYFRY 7, albo siwowłosych postaci. Bywa i tak, że znajoma nam osoba pojawia się w rzeczywistości sennej w siwej otoczce na głowie. Wtedy wyrażane przez nią cechy – np. dominacja – umożliwią nam obalenie iluzji.

DRZEWO ŻYCIA – CENTRALIZACJA OBSZARU EGO 

Pokolenia żydowskie skupiły swoje postrzeganie na czakrze Ego, zwanej TIFERET, obracając kryształ energetyczny tak, by żółte źródło energetyczne znalazło się w miejscu centralnym (rys. 1 i 3). Zasłonięta została całkowicie czakra Dana. Gdyby nie fakt, że Lewici zostali pozbawienie ‚ziemi’, a więc przestrzeni działania, czwarta czakra nie zostałaby uwzględniona w kabalistycznym drzewie życia (rys. 2). W przypadku wyparcia Lewitów, Danici*  wskoczyli na ich miejsce.

CZAKRY - ŻEŃSKI I MĘSKI OBIEG ENERGII ORAZ DRZEWO ŻYCIA

Drzewo życia jest pokazaniem czakr kryształu w sposób dwuwymiarowy, bez zachowania właściwego przebiegu energii. Przedstawia jednak bardzo wyraźnie rezultat wyparcia czakry Przestrzeni – zwanej DA’AT i uznawanej – o ironio! – za najwyższy poziom wiedzy. Przez odwrócenie się od PRAGNIENIA POZNANIA został zahamowany przebieg energii żeńskiej w górę oraz energii męskiej w dół. Obszar odpowiedzialny za tworzenie wewnętrzne – tworzenie teorii i tez oraz wyobraźnię – odbywa się więc w sposób nadmierny, bo bez wyważenia energii żeńskiej. Dolnym czakrom, wyrażanym w materii poprzez czynne działanie, brakuje natomiast energii męskiej, a więc pędu do działania. Innymi słowy – zahamowany został przepływ emocji w górę i ognia aktywności w dół, czego wynikiem jest zbytni racjonalizm, idealizm oraz życie w świecie marzeń. Z drugiej strony w świecie fizycznym panuje marazm przeplatany gwałtownymi wyładowaniami agresji, bądź histerii.

OBIEG PRAGNIENIA – WSPÓŁPRACA ENERGII MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ

Emocje są nie tylko energią sprawczą, ale także nośnikiem świadomości. Dopuszczenie ich do siebie przynosi potrzebne zrozumienie, również na poziomie ciała oraz pozwala na odbiór natchnienia. Emocje są nieodłącznym towarzyszem pragnienia. Wyparcie się go zahamowało więc przepływ ‚niebieskiej’ energii w obszary odpowiedzialne za wyobraźnię i myślenie, zakłóciło podstawowy OBIEG PRAGNIENIA (rys. 5). Stąd górne czakry przedstawione w Kabale posiadają barwy ‚wyprane’ z emocji – biel, szarość oraz kosmiczna czerń, w którą przemieniło się INDYGO trzeciego oka. Moc energii żeńskiej została stłoczona w dolnych obszarach, gasząc ogień energii męskiej, odpowiedzialny za twórczą aktywność w świecie fizycznym. Za działanie, stwarzanie i ubieranie natchnienia w materię.

OBIEG PRAGNIENIA - WIDOK Z GÓRY NA KRYSZTAŁ

W świecie wewnętrznym nastąpiła natomiast odwrotność świata materialnego. Górne rejony wypełniła nadmierna energia żeńska, która bez ognia świadomości stanęła na straży podświadomych lęków i utopijnych iluzji wspomnianego wyżej Lewiatana. Iluzji, które często każą nam trwać w oczekiwaniu na miłość, na lepsze czasy, czy też na zostanie zauważonym oraz przyczyniają się do utrwalania zgubnych zapisów w podświadomości indywidualnej i zbiorowej. Brak przepływu energii przyczynił się tutaj do zablokowania świadomości, która mogłaby rozjaśnić bolesne rejony Jaźni. Przestrzeń Dana została więc w Kabale skojarzona ze smutkiem – oglądaniem się wstecz i trwaniem w tradycji cierpienia, nad którą czuwa schizofreniczny bóg.
Dolne rejony natomiast wypełniła spotęgowana energia męska, która odpowiada właśnie za działanie popędów, wyrażanych we wzmożonej seksualności, apetycie, czy też innych uzależnieniach.

WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY OBIEG PRAGNIENIA

Obieg pragnienia serca (rys. 5) wynika z jednoczesnego przepływu energii żeńskiej i męskiej w krysztale od czakry pierwszej do dziewiątej (rys. 4). W swym pierwotnym wyrazie każda z energii jest jednocześnie dominująca – motywująca – i uległa – otwarta na motywację. Żeński obieg rozpoczyna swoją wędrówkę w prawo, a męski w lewo (rys. 6-7). Ma to swoje przełożenie w istnieniu półkul mózgowych, gdzie lewa odpowiada za ‚męską’, prawą stronę ciała, a prawa za ‚żeńską’, lewą stronę.
Wspólny obieg obu energii (rys. 8-9) – niezależnie, która  pełni funkcję motywującą – jest podstawą zdrowego wyrażenia człowieka w świecie fizycznym. Jedna z energii rozpoczyna bowiem tworzenie wewnętrzne, które kolejna energia przekłada na działanie zewnętrzne. Oba obiegi łączy pragnienie serca, a więc pęd do kreacji – szósta czakra. Całość zawiera się w 17 etapach żeńskich i męskich, dając więc sumę 34 przystanków. LICZBA 34 określa również MANDALĘ SERCA, która opiera się na zahamowanej współpracy między trzecią i czwartą czakrą – między Przestrzenią / Nieświadomością, a Podświadomością.

DOMINACJA ENERGII ŻEŃSKIEJ I ENERGII MĘSKIEJ W OBIEGU PRAGNIENIA

Podstawowy obieg energii w człowieku można również zobrazować na przykładzie symbolu ÓSEMKI (rys. 10), który po sporzjeniu na niego z boku, sprowadzony zostaje do siedmiu znanych nam czakr (rys. 11). Składa się on w tym wydaniu z 13 etapów, których centralnym punktem jest także pragnienie kreacji. Czakry górne, które w krysztale (rys. 4) tworzą tak zwaną TRÓJCĘ, w symbolu ósemki są stopione w jedność o odcieniu FIOLETU, który symbolizuje hierogramie.

SYMBOL ÓSEMKI – NIESKOŃCZONY PRZEPŁYW ENERGII W OBIEGU PRAGNIENIA

Nieskończona ósemka jeszcze wyraźniej ukazuje współdziałanie energii męskiej z żeńską oraz obiegu zewnętrznego z wewnętrznym. Pragnienie zgłębienia materii (czerwony obieg) sprawia, że wchodzimy w nieznane nam obszary i tworzymy tym samym natchnienie,  a więc pomysł, wyobrażenie, myśl zapalną, która jest filtrowana przez zapisy doświadczeń w obszarze Dana. Na ich podstawie powstają bowiem odpowiednie tezy w piątym czakramie, które są odpowiedzią na wewnętrzne pragnienie tworzenia. Powstały obraz jest następnie przejmowany przez naszego ego, które pod wpływem pragnienia tworzenia zaczyna realizację projektu. To z kolei wytwarza w nas pęd do działania, prowadzący do planowania kreacji w materii (niebieski obieg), którą dalej steruje ego. Skupiając uwagę na kreacji, nasycamy zewnętrzne pragnienie, które pozwala na przemyślenie wniosków opartych na doświadczeniach. Dochodzi do ich zderzenia z zapisami w podświadomości, wynikiem czego są zmiany w schematach i zrozumienie, które wypełnia pragnienie poznania oraz tworzy nowe obszary niewiadomego – powstaje nowe pragnienie poznania. Mobilizuje ono chęć wejścia w materię i powstanie natchnienia. Cyrkulacja rozpoczyna się na nowo.

PRZEBIEG ENERGII PO WYPARCIU NIEŚWIADOMOŚCI

Obieg może również rozpoczynać pragnienie poznania, które mobilizuje chęć do wejścia w materię. Wtedy początkowe etapy (obieg niebieski) skupiają się na wewnętrznym i zewnętrznym planowaniu przed czynnym wyjściem w materię.
Wspólny jest zawsze rezultat – twórcze owoce oraz nowe doświadczenia. Schemat pokazuje również, że natchnienie nie jest czynnikiem niezależnym od woli człowieka. Powstaje ono w odpowiedzi na pragnienie i działanie, a więc odwagę do realizacji marzeń.

ŚWIADOME WCHODZENIE W NIEŚWIADOMOŚĆ – TWORZENIE PRAGNIENIA POZNANIA

Wyparcie nieprzewidywalnej nieświadomości spowodowało więc dodatkowo odseparowania wewnętrznego obiegu od zewnętrznego. Świat podświadomy stał się zatem wstydliwym światem marzeń, a działanie w materii trudem pracy, która nie przynosi satysfakcji. ‚Ucięta’ ósemka (rys. 11) natomiast jeszcze dobitniej pokazuje skutki wyparcia żeńskości – nadęty racjonalizm i zacietrzewienie w górnych czakrach oraz bierność w twórczym działaniu, które zwykle kończy się na planach. Wyparcie żeńskości bowiem zawsze powoduje zahamowania w męskości.

Powrót do siebie zależy od poczynań młodego lwa – obszaru Judy. Ponieważ ego ma moc przywrócenia równowagi, a człowiek posiadając wolną wolę jest zdolny do samodzielnego działania. Może więc sam zapoczątkować oczyszczenie podświadomości poprzez kreację w świeci fizycznym i otworzenie się na nieznane. W tym celu sam penetruje pokłady nieświadomości, poszukując iluzji. Rozbija je i przezwycięża ograniczenia przez odważne wychodzenie naprzeciw rozczarowaniu. Wszystko odbywa się za sprawą silnej woli, której potęgę kształtuje czas i cierpliwość. Wtedy też dochodzi do oczyszczenia podświadomych zapisów. Czakra Dana przestaje istnieć. Na jej miejsce wchodzi świadomość ego, która odważnie penetruje nieświadomość (rys. 11), wzbudzając ponownie pragnienie poznania. Stąd już tylko krok do natchnienia…

(*) Danici – czwarte pokolenie Izraela, odpowiedzialne za gromadzenie danych z doświadczeń i wysuwanie na ich podstawie wniosków. Są tożsami z czakrą trzeciego oka, a więc czwartą czakrą na Mandali Serca i w systemie czakr Kryształu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *